پروانه بهره برداری

 

كليه واحدهاي صنعتي كه اقدامات لازم براي نصب ماشين آلات خط توليد ،تامين نيروي انساني مورد نياز،وتوليد آزمايشي را انجام داده باشند اعم از اينكه داراي جواز تاسيس يا اعلاميه تاسيس بوده و يا نباشند،با رعايت اين دستورالعمل ،مي توانند پروانه بهره برداري دريافت دارند.


توليد آزمايشي به منزله نصب و راه اندازي ماشين آلات و تجهيزات مرتبط با توليد محصول، ونيز توليد محصول در يك دوره مشخص به صورت انبوه مي باشد.
تشخيص انجام توليد آزمايشي با سازمان صنايع ومعادن استان مربوطه است.

روش كار:

 
 
  پرسشنامه پروانه بهره برداري توسط متقاضي تكميل و پس از ارائه به سازمان صنايع و معادن استان ذيربط، مورد بررسي و ازنظرتكميل بودن اطلاعات مورد تائيد قرار مي گيرد.
 1. ظرفيت سنجي براي تعيين حداكثرظرفيت توليد بر اساس ماشين آلان منصوبه براي سه شيفت (280 روز كاري ،راندمان 80%) وبراي 5000 ساعت براي كليه صنايع در سال محاسبه ميگردد.(تعويض واصلاح ظرفيت پروانه هاي بهره برداري واحدهاي موجود بر اين اساس و با رعايت ضوابط و معيارهاي استقرار صنايع بلامانع است
 • در موارد يكه با توجه به ماهيت صنعت، استمرار توليد طي روزهاي بيشتري از سال ضرورت دارد، ظرفيت مشابه موارد زير محاسبه ميگردد.
  صنايع سيمان (تا 330 روزكاري با راندمان 80%) 6500 ساعت
  صنايع شيشه (تا 360 روزكاري با راندمان 80%) 7000 ساعت
 
 1. انجام ظرفيت سنجي توسط كارشناسان سازمان صنايع ومعادن استان يا كارشناسان و مشاوران مورد تائيد سازمان صنايع ومعادن استان صورت مي پذيرد.
  در مورد واحدهايي كه داراي چند خط توليد جداگانه هستند، در صورتي كه تنها يك يا چند خط از كل خط توليد آماده بهره برداري باشد، صدور پروانه بهره برداري براي آن خطوط بلامانع است.

تبصره 1:   در مورد واحدهايي كه بخشي ازظرفيت كل،آماده بهره برداري باشد. صدور پروانه بهره برداري براي آن بخش بلامانع است.
 
 1. كليه محصولالتي كه جزء فرآيند اصلي خط توليد نبوده و به عنوان ماده اوليه يا خدمات جانبي خط توليد محسوب مي شوند.(مثلاً قالب سازي در يك كارخانه توليد كفش) محصول جانبي تلقي و در پروانه بهره برداري با ذكر ظرفيت و شيفت كاري ميتوانند قيد گردند.
  براي واحدهاي توليد كننده خودرو، آماده بودن حداقل خط توليد مونتاژ بدنه ، خط رنگ و خط مونتاژ نهايي براي صدور پروانه بهره برداري الزامي است.
 
 1. صدور پروانه بهره برداري بر اساس ماده 13 فصل سوم قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مورخ 27/2/1374 موكول به تائيد محل استقرار با رعايت ضوابط و معيارهاي سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد.
 
 1. هزينه صدور پروانه بهره برداري بر اساس تصويب نامه 18154 مورخ 3/4/1364 هيات وزيران به حساب شماره 310 خزانه يا سازمان امور اقتصادي استان واريز مي گردد.
 
 1. پروانه بهره بر اساس اطلاعات جمع شده مورد نياز در برگه رنگي مخصوص به همراه نامه ارسال پروانه بهره برداري تهيه و به متقاضي تحويل مي گردد.
 همچنين رونوشت هاي آن به همراه تصوير پروانه بهره برداري به واحدهاي زير ارسال مي گردد.
 • دفتر آمار و اطلاع رساني وزارت صنايع ومعادن
 • دفاتر صنايع تخصصي مربوطه
 • اداره كل حفاظت محيط زيست استان - اداره كل كار و امور اجتماعي استان
 
 1. براي واحدهاي دارنده پروانه بهره برداري كه نسبت به افزايش ظرفيت يا توليد محصولات جديد (اعم از اينكه با محصول قبلي همگن باشد يا نباشد) اقدام نموده اند، مشروط به رعايت بندهاي مربوطه ، پروانه بهره برداري جديد صادر مي گردد.
  در پروانه بهره برداري جديد ظرفيت توليد كل محصولات در زمان صدور درج مي گردد. در ستون تغييرات نيز ، افزايش / كاهش ظرفيت نسبت به آخرين پروانه درج مي گردد.
 در ظهر پروانه جديد عبارت زير درج مي گردد:
اين پروانه با توجه به اولين پروانه بهره برداري به شماره .......... مورخ .......... صادر، وجايگزين آخرين پروانه بهره برداري به شماره .............. مورخ.............. مي گردد.
آخرين پروانه بهره برداري از واحد صنعتي دريافت و روي آن عبارت ((باتوجه به پروانه بهره برداري جديد به شماره ........... مورخ ................. ابطال گرديد))  درج و تصوير آن در سوابق نگهداري واصل به واحد صنعتي عودت مي گردد.
 
 1. صدور پروانه بهره برداري با توجه به آئين نامه اجرايي بند 5 ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 76 قانون تامين اجتماعي (در خصوص كارهاي سخت و زيان آور مبني بر رعايت ايمني بهدشت و استاندارد) منوط به اخذ گواهي از ادارات كل كار و امور اجتماعي – بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي استان است.
 
 1. صدور پروانه بهره برداري براي ساخت دستگاه فلز ياب (بر اساس ماده 10 آئين نامه اجرايي قانون مصوب مورخ 15/12/79 مجلس شوراي اسلامي) منوط به موافقت سازمان ميراث فرهنگي استان خواهد بود.

تبصره  : تغيير ظرفيت با رعايت ظرفيتهاي مندرج در ضوابط استقرار و بدون رعايت تشريفات ماده 1 به صورت ظهر نويسي در پروانه بهره برداري قابل اقدام خواهد بود.

تبصره: براي واحدهاي داراي كارت شناسائي و گواهي فعاليت صنعتي در صورت انتقال به شهركهاي صنعتي مجاز بر اساس بند(2-3) صورتجلسه مورخ 30/5/1364 شورايعالي صنايع و در چارچوب ضوابط اين دستورالعمل پروانه بهره برداري صادر مي گردد.

تبصره  : ارائه خدمات به واحدهاي دارنده كارت شناسائي و گواهي فعاليت صنعتي نظير واحدهاي دارنده پروانه بهره برداري انجام خواهد شد،ولي تغيير نوع توليد ،توسعه،افزايش عرصع و اعيان و  (براي اين واحدها) منوط به انتقال آنها به شهركهاي صنعتي مجاز مي باشد.

تبصره  : تاريخ بهره برداري ، عبارت است از تاريخ صدور پروانه بهره برداري

اطلاعات بیشتر

 1. ۱
  پروانه بهره برداری چیست

  پروانه ی بهره برداری جوازی است که به تمامی ارگانهای صنعت که اعمالی را از جمله تامین زمین و ساختمان سازی را بمنظور ایجاد ماشین الات خط تولید را انجام  داده اند داده میشود ،اعم از این که جواز تاسیس را دریافت کرده باشد یا نباشد، ولیکن همانطور که گفته شد لازمه دریافت پروانه بهره برداری اخذ جواز تاسیس میباشد. 

 2. ۲
  مزایای پروانه بهره برداری
  • پروانه بهره برداری به به صاحبان اصناف مزایایی می دهد که دارندگان پروانه بهره برداری از مزایای زیر بهره می گیرند
  • پروانه بهره برداری موجب تسهیلات بانکی دولتی با نرخ مصوب تولیدی می شود.
  • پروانه بهره برداری باعث معافیت مالیاتی واحد های صنعتی جدید می شود.
  • برای گرفتن وام برای تجهیزات و یا ماشین آلات صاحبان صنایع باید پروانه بهره برداری به همراه داشته باشند.
  • پروانه بهره برداری به واحد های صنعتی امکان بخشیده شدن جریمه از وام ها و پرداخت آن را به مدت یکسال به آنها می دهد.
  • پروانه بهره برداری برای ثبت برند مورد نیاز می باشد.
  • پروانه بهره برداری موجب معافیت مالیاتی برای اجرای طرح های انتقال و توسعه می شود.
  • پروانه بهره برداری باعث گرفتن مجوز جهت وارد کردن ماشین آلات خط تولید مستعمل می شود.
  • پروانه بهره برداری موجب تهیه مواد اولیه پلاستیک و شیمیایی از پالایشگاه ها و شرکت ها به قیمت دولتی می گردد.
  • پروانه بهره برداری موجب معافیت حقوق ورودی مواد اولیه در صورت صادر کردن آنها می گردد.
  • پروانه بهره برداری باعث معافیت پرداخت سهمیه حق بیمه در پرسنل جدید می شود.
  • پروانه بهره برداری به دارندگان آنها امکان شرکت در نمایشگاه های خارجی و داخلی و همچنین ارائه محصولاتشان می گردد.
  • پروانه بهره برداری به دارندگان آنها امکان شرکت در مناقصه های دولتی و همچنین خصوصی به عنوان تولید کنندگان کالا را می دهد.
  • پروانه بهره برداری به دارندگان آنها امکان استفاده از حامل های انرژی به نرخ دولتی را می دهد و همچنین انرژی برق را با تعرفه صنعتی به آنها می دهد.
 3. ۳
  خلاصه ای از انواع پروانه ها

  پروانه بهداشتی  که ازسوی وزارت بهداشت بایستی صادر گردد 
  این پروانه در حقیقت جوازی محسوب میگردد که بنابرماده ۷ قانون مواد خوراکی و اشامیدنی و بهداشت این اختیار را میدهد تا یک موسسه ای با فعالیت تولیدی راه اندازی گردد و این جواز به هیچ وجه نباید تایید کننده و مجوز ارائه کالا به بازار نمیگردد.

  پروانه مسئول فنی    
   این جواز در حقیقت تایید کننده صلاحیت شخصی است که سازمان آن را معرفی کرده بمنظور انجام برخی از فعالیت ها در کارخانه که پس از اخذ این جواز صلاحیت وی در خصوص مسئولیت های فنی نیز تایید میگردد و کلیه کالاها باید تحت نظر این شخص مذکور تولید شود. 

  پروانه ساخت
  پروانه ساخت پروانه ای است که مجوز ورود محصول را به بازار فروش را به مجموعه تولیدی میدهد و این اجازه را میدهد تا محصولات با توجه به شرایط ذکر شده به بازار راه یابند.

  شناسه نظارت کارگاهی : 
  این پروانه هم به بخشهای صنعتی که کمی از شرایط بهداشتی جهت تولید برخوردار میباشند داده میشود. 

 4. ۴
  مدارک لازم بمنظور اخذ پروانه بهره برداری
  • تقاضای مکتوب به بخش معاونت وزارت ها

   عکس دو رو که با پروانه بهره برداری برابر اصل قرار داده شده است

   اصل جواز تاسیس و پروانه بهره برداری در خصوص درخواست کنندگانی که قبلا این جواز را دریافت نموده اند

   کامل نمودن فرم ثبت نام پروانه بهره برداری

   ارائه فهرستی از ابزار و امکاناتی که برای احداث خط تولید لازم میباشند.

   ارائه مدارکی از قبیل اساسنامه شرکت و اظهار نامه و تغییراتی که در اواخر برای بخشی از واحدهای شرکت ایجاد گردیده است.

   ارائه فیش بانکی بالغ بر مبلغ ۵۶۶۰۰۰۰ ریال

   در خصوص کسانی که تقاضای اصلاح این جواز را دارند بایستی مبلغ ۹۴۰۰۰۰ را به ریال واریز نمایند. ۱۰

   پرداخت هزینه های ازماشگاهی این جواز یا به عبارت دیگر تسویه نمودن مخارج پروانه بهره برداری

   ارائه اصل پروانه بهره برداری

 5. ۵
  ضوابط صدور پروانه بهره برداری

  پروانه بهره برداری به بخشهای صنعتی که پروانه تاسیس را ابتدا از وزارت صنعت و معدن اخذ نموده اند و در خصوص راه اندازی ماشین آلات واحداث خط تولید به شکل آزمایشی اعمالی را انجام داده اند به مراتب ذیل اعطاء میگردد  :

  تقدیم مجوز تاسیس کسی که خواستار پروانه بهره برداری میباشد به وزارت صنعت و معدن 
  پر نمودن فرم های ثبت نام در خصوص تقاضای پروانه بهره برداری 
  رویت کارشناس ازاقدامات انجام شده در زمینه احداث ماشین آلات خط تولید و مطابقت دادن آن با شرایط مذکور در آیین نامه و اظهارنظر در خصوص پیشرفت پروژه 
   
  پس از بازدید کارشناس و بررسی های لازم در خصوص طرح اجرایی بنابر مخارج صورت گرفته اقدام به تهیه فرم صدور پروانه مینماید و آن را بمنظور تایید به بخش معاونت میفرستد.
  بعد از تایید و امضا این جواز از سوی معاونت یا مقامی که مسئول میباشد این فرم در اوراق متععدی تایپ گشته و اصل آن پس از تسویه حساب مخارج نیز به درخواست کننده تقدیم میگردد و نسخه های دیگر ان به سازمانهای مربوطه فرستاده میشود. ۶
  پس بنابر انچه گفته شد تمامی بخشهای صنعتی که اقدامات اجرایی را انجام داده باشند چه جواز تاسیس دارا باشند چه نباشند با در نظر گرفتن دستورالعملهای مربوطه قادر به اخذ پروانه بهره برداری خواهند بود.

 6. ۶
  رای دیوان عدالت اداری در خصوص انتقال پروانه بهره برداری

  پروانه بهره برداری از ذخایر معدنی نیز به حساب می آید که دیوان عدالت اداری در این خصوص اعلام مینماید که پروانه بهره برداری قابلیت معاملات را به شکل کلی دارد بنابراین واگذاری اجزای این پروانه منطقی به نظر نمی آید پس تقسیم پروانه بهره برداری به جزء و معامله و انتقال آن به غیر را ممنوع دانسته و چنین معامله ای را برای این جواز قائل نشده است

 7. ۷
  مراحل اخذ پروانه صنعتی
  1. پرسشنامه پروانه بهره برداری  از سازمان صنعت و معدن به وسیله متقاضی تکمیل می شود و تحویل سازمان صنعت و معدن داده می شود و بررسی و تایید می شود.
  2. بعد از آن ظرفیت واحد صنعتی برای حداکثر تولید آن بر اساس ماشین آلات برای سه شیفت کاری سنجیده می شود.
  3. پروانه بهره برداری باید با در نظر گرفتن جلوگیری از آلودگی هوا وابسته به گرفتن جواز سازمان محیط زیست و برای مواد بهداشتی و دارویی و خوراکی وابسته به گرفتن مجوز وزارت بهداشت و درمان می باشد.
  4. پروانه بهره برداری برای تمامی واحد های صنعتی که یک یا چند خط تولید آنها آماده به بهره برداری رسیدن باشد صادر می شود.
  5. هزینه صدور پروانه بهره برداری به حساب شماره ۳۱۰ خزانه باید واریز شود.
  6. پروانه بهره برداری در یک برگه رنگی که شامل اطلاعات می باشد با یک نامه ارسال پروانه بهره برداری تهیه می شود و به متقاضی داده می شود.
  7. و اگر زمانی پروانه بهره برداری مفقود شود با تقاضای کتبی آن شخص با بررسی مدارک و بازدید از محل و تایید فعالیت پروانه بهره برداری المثنی با همان مشخصات پروانه بهره برداری قبلی صادر می شود.و زمانیکه واحدهای صنعتی نتوانند تولیدی بنا به نداشتن ماشین آلات تولیدی و.. داشته باشند پروانه بهره برداری آن ها باطل می شود.

آخرین اخبار